Biz hakda

gds (1)

Biz kim?

GATERTOP FASHION CO., LTD2012-nji ýylda döredildi, zenanlaryň selbisi, hijab, kapot, durag we başlyk geýimleri bilen meşgullanýan hünärmen moda baş geýim öndürijisi.Ajaýyp dizaýn toparymyz bar, her hepde stili täzelemäge mümkinçilik berýän 50 mata zawody, 2 keşdeli zawod, 6 çaphana zawody, 3 nagyş dizaýneri, 2 stil dizaýneri bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Hususan-da, ussahanamyzda saýlamak üçin 5000-den gowrak dürli mata nagşy bar.Bäsdeşlik bahasynyň özüne çekiji dizaýnyna esaslanyp, modamyz Amerikan bazarynda meşhur we ABŞ-daky bazar paýynyň 30% -ini eýeleýär.

gds (1)

Üstünligimiz

Biziň artykmaçlygymyz, ýöriteleşdirilen bellik, nagyş we gaplama usuly ýaly 100-200 pc OEM sargyt bolsa-da, çalt eltip bermek bilen pes MOQ ýöriteleşdirilen sargyt hödürleýär.Adatça, nusga almak üçin 3-5 gün, önümçilik üçin 7-10 gün we DHL, FEDEX we UPS tarapyndan iberilenden bäri 4-5 gün gerek.Sargytdan 2 ýa-da 3 hepde töweregi wagt geçensoň, halaýan bukjanyňyz gapylara geler.

Bizde 2000-den gowrak ammar bar, 1000-den gowrak dürli stili we taýýar ýükleriň her reňki 600pc saklanýar, elde işlemek, gyzgyn möhürlemek, gaplamak we hil gözegçilik bölümi bilen enjamlaşdyrylan, doly berk eltiş ulgamy döredildi. dizaýn düşünjesi we gowşuryş ulgamy, Amazon, E-bay, Arzuw we beýleki serhetara elektron söwda platformasy üçin esasy üpjün ediji.

Has gowy hyzmat bermek üçin önümiň suraty, wideo, gaplamak we iberiş usuly ýaly üpjünçilik zynjyrynyň doly toplumyny hödürleýäris.Mundan başga-da, 15 sany tejribeli adamdan ybarat jogapkärçilikli satuw toparymyz bar, ýeke-täk özleşdirmek hyzmatyny hödürleýär, hil, öňdebaryjy wagt we transport bilen baglanyşykly ähli meseläni çözýär .Bu her bir müşderä oňyn we çalt jogap berer.

Strategiýa hökmünde özara ýeňiş gazanýarys we hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde ajaýyp geljegi döretmek üçin has köp ösüş gazanmagy umyt edýäris.Bu ugurda iň güýçli eksportçy bolmak maksady bilen, dünýädäki kompaniýalar bilen täze işewür gatnaşyklar gurmak üçin hemişe mümkinçilik gözleýäris.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, nirede bolsaňyzam, şu ýerde size garaşýarys!

Ekranyň nusgasy

3

2

1

6

4

5