Sorag-jogap

Sorag-jogap

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Önümleriňiz nirede öndürildi?

-Gathertop modasy Hytaýdaky desgalarymyzda öndürilýär.

Çap edilen katalogyňyz barmy?

-Hawa.Lyyllyk katalogy çap edýäris.E-poçtaňyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we size katalog iberip bileris.Barlanylan kärhanalar lomaý bahalaryň sanawyny alarlar.Üns beriň, möwsümleýin reňkler we / ýa-da yzlar satylyp bilner.Sahypamyz önümleriň iň häzirki görnüşini hödürleýär.

 

Onlaýn suratlaryňyzy ulanyp bilerinmi?

-Hawa, önümlerimiziň suratlaryny biz bilen zakaz edeniňizde ulanyp bilersiňiz.

Iň az sargyt / gaýtadan sargyt barmy?

-Hawa, iň az 100 $ sargyt bar.

Sargytlarymyzy nädip töläp bileris?

-Gathertop kompaniýasynyň bank hasabyna TT tölegini kabul edýäris.

Islendik arzanladyş hödürleýärsiňizmi?

-Hawa.Häzirki wagtda mahabatlandyrylýan islendik zatlary “Mahabatlandyryş we ýapmak” sahypamyzda görüp bilersiňiz.Şeýle hem, ulanylanda artykmaç önümler üçin möwsümiň ahyrynda ýapyklyklary hödürleýäris.Islendik goşmaça arzanladyşlary arzanladyş sahypamyzda tapyp bilersiňiz.

Gämi taşlaýarsyňyzmy?

-Biz düşüriş hyzmatlaryny bermeýäris.

Sargytymy nädip yzarlap bilerin?

- Sargytyňyzy iberiş habarnamasy e-poçtaňyzda iberilen yzarlaýyş baglanyşygyny ulanyp yzarlap bilersiňiz.
Hasap-faktura gutynyň mazmunyna gabat gelenok!Kömek ediň?
-Harytlar ýalňyş hasaplansa, barlag sanawyny geçmek we meseläni çözmek üçin derrew biziň bilen habarlaşyň.

 

Amazon, Etsy ýa-da eBay-da önümleriňizi satyp bilerinmi?

-Hawa

 

Öz dizaýn logotipim bilen nusgalary sargyt edip bilerinmi?

-Hawa, islegiňize görä edip bileris.

 

Nusga we köpçülikleýin önümçilik üçin näçe wagt gerek bolar?

-Umuman aýdanymyzda, nusgalary gutarmak üçin 4-6 gün gerek, käbir çylşyrymly dizaýn üçin has köp wagt gerek bolar.Önümçiligiň öňdebaryjy wagty 15-25 gün dowam eder.

 

Sargyt prosesi nähili?

-Sesifikasiýalary tassyklaň> bahany tassyklaň -> subutnama -> nusgany tassyklaň> şertnama baglaşyň, goýum tölemeli we köpçülikleýin önümçiligi tertipläň -> önümçiligi tamamlaň> gözden geçiriň (surat ýa-da hakyky önüm)> balans tölegi -> gowşuryş -> satuwdan soňky hyzmat.

 

Zawodyňyz hil gözegçiligini nähili ulanýar?

- Önümçilikden öň ähli jikme-jiklikleri tassyklamak üçin ähli dolandyryş işgärleri bilen duşuşygymyz bar
-Biz önümçilik üçin aýratyn QC prosesi bar, ol önümçilik prosesiniň her jikme-jigini düzgünleşdirýär we jemleýär.
- materialshli materiallar ulanmazdan ozal satuw we önümçilik dolandyryşy tarapyndan barlanar.
- Her önümçilik liniýasynda hiline gözegçilik etmek üçin topar ýolbaşçysy bar.
- Taýýar önümleriň hilini gözegçilikde saklaýjy.
- Täzelenen sargyt ýagdaýy barada wagtynda habar bereris.

 

Önümiňiz näme üçin beýle tygşytly?

- Müşderilerimize umumy çykdajylary azaltmaga kömek etmek wezipesimiz bilen, bahasy ýokary strategiýa ynanamzok.

- hilini pida etmezden bahany mümkin boldugyça pes saklamak üçin elimizden gelenini etmäge synanyşýarys.Mundan başga-da, iň oňat komponent wariantlaryny işjeň gözlemek we üpjünçilik zynjyrynyň logistikasyny dolandyrmak arkaly önümçilik çykdajylary boýunça bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrýarys.Şeýlelik bilen, maýa basyşyňyzy ýeňilleşdirmäge we bilelikde peýdaly işewür gatnaşyklary ösdürmäge kömek edip bileris.

 

Sargyt tassyklamak üçin näme etmeli?

- Sargyt mukdary, jikme-jiklikleri, logotipiňizi, gowşuryş maglumatlaryňyzy, gyssagly eltip bermegiňizi ýa-da ýokdugyňyzy tassyklaň (Şeýlelik bilen siziň üçin iň amatly we tygşytly iberiş çözgüdini meýilleşdirip bileris).

 

Sitata nädip alyp bileris?

-Bize ululygy, reňki, mukdary, bahasy bir günüň içinde size iberiler.

 

Çap etmek üçin haýsy format dizaýn faýly?

-AI ýa-da PDF

 

Dizaýn bilen kömek edip bilersiňizmi?

Logotip we käbir suratlar ýaly ýönekeý maglumatlara kömek etjek hünärmen dizaýnerlerimiz bar.

 

Harytlarymyň iberilendigini nädip bilerin?

Her prosesiň jikme-jik suratlary önümçilik wagtynda size iberiler.Gözegçiligi NOOK bilen üpjün ederis.bir gezek iberildi.

 

Haýsy iberiş usulyny saýlap bilerin?Her wariantyň iberiş wagty nähili?

DHL, UPS, TNT, FEDEX, BY deňiz we ş.m. 5-6 iş gününi gyssagly eltip bermek.Deňizde 10-30 iş güni.

 

Ippingük daşama töleglerini nädip hasaplamaly?

Shük daşama töleglerini çak edilýän GW-a laýyklykda üpjün ederis

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?