• TJM-440, uzyn uzyn selle hijabyň kellesi

  TJM-440, uzyn uzyn selle hijabyň kellesi

  SIZE Uzynlygy we ini 10 ″ bolan jomart 63 ”bilen öndürilen gaty reňkli hijap; bu örtügi dürli görnüşde geýip bolýar we hatda gaty uzyn saçlary, örgünleri we örtükleri örtmek üçin ajaýyp işleýär, Bir ululygy hemme süýşmäge laýyk gelýär bandana ýeňil süýşmek we ýapmak üçin öňünden daňylan, daş-töweregindäki elastik gurluşyk islendik kelläniň ululygyna rahatlyk bilen uzalar.

 • Satin kellesi, daňylan TJM-226 zolagy

  Satin kellesi, daňylan TJM-226 zolagy

  Reňkleriň dürlüligi: Bu kaşaň atlas uky gapaklary, gijeki uky baş örtügi dürli reňklerde we nagyşlarda bolýar, has köp saýlawyňyzy beriň.Afrikanyň başatgyjyna meňzeýär.Halaýan eşikleriňizi öz islegleriňize görä gabat getirip bilersiňiz. Bu sizi gaty moda eder.

 • TJM-475 ýüpek kapot kellesi

  TJM-475 ýüpek kapot kellesi

  Material: softumşak we tekiz ýüpek atlas, dürli süýümleriň arasynda adam derisine iň pes sürtülme gyjyndyrmasy bolup, saçyň ösmeginde rahatlyk we kömek berýär.DÖWRÜN ýüpek 'adamyň ikinji derisi' hökmünde ykrar edilýär we 'süýümleriň şa zenany' hökmünde wasp edilýär.Ol bütin gije ýatýar we ýelek ýaly ýagty.