TJM-463 Pagta kellesini öňünden daňmak

Gysga düşündiriş:

1.Soft we amatly: baş şarf ýokary hilli pagta materialyndan ýasalan, ýumşak we ýeňil, kelläňize zyýan bermezden ýa-da kelläňize basyş etmezden ulanmak üçin amatly, bu size ajaýyp tejribe getirer we ynam bilen ulanyp bilersiňiz


Önümiň jikme-jigi

Hünär ussatlygy

Haryt bellikleri

No.ok. TJM-463
Harydyň ady Öňünden daňylan pagta kellesi hijab
Material Modal / 95% pagta 5% spandeks
Reňkler Surat hökmünde 12 reňk bar
Ölçegi Bir ululyk Hemmesine laýyk
Gaplamak 1Pcs / Poly-sumka 10pcs / Pack, 240pcs / CTN
MOQ 10 sany / reňk
Tölegiň şerti T / T, Western Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy we ş.m.
Gurşun wagty Adatça 3 iş gününiň içinde
Eltip bermek wagty Adatça täjirçilik ekspress tarapyndan takmynan 4-7 iş güni
Eltip bermek usuly FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS, E-paket, Deňiz bilen, otly bilen
0 拼 色

Aýratynlyk

1.Soft we amatly: baş şarf ýokary hilli pagta materialyndan ýasalan, ýumşak we ýeňil, kelläňize zyýan bermezden ýa-da kelläňize basyş etmezden ulanmak üçin amatly, bu size ajaýyp tejribe getirer we ynam bilen ulanyp bilersiňiz

2.Gerekli adamlar: Saçyň dökülmegi aýallara kynçylyk getirýär we bu kellä geýmek, saç dökülen aýallar üçin iň ýakymly sowgat bolup, olary has zenan we özüne çekiji edýär.Mundan başga-da, adaty aýallar gündelik eşik ýa-da hijap hökmünde hem ulanylyp bilner.Aýal-gyzlar üçin ajaýyp kellä geýmek .Saýlamak üçin köp reňk: 11 dürli reňkde bar bolan 11 sany öňünden baglanan şarf alarsyňyz, deňeşdirmek aňsat bolar we gündelik ulanyşyňyz we üýtgemegiňiz üçin ýeterlik bolar, şeýle hem rugsat berer. dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen paýlaşmak üçin;Owadan hijap size we dostlaryňyza geýmek üçin ýakymly duýgy berer

3.Pre Baglanan Dizaýn: şarf başlyk geýiminiň arka tarapynda, özüňizi baglamazdan, geýmek aňsat bolan dürli görnüşli stil bilen ajaýyp öňünden daňylan dizaýn bar;Mundan başga-da, eriş bölüminde kiçijik bir deşik bar, bu size saçyň bir toparyny aňsatlyk bilen deşikden geçirmäge mümkinçilik berýär, geýmegi has amatly we owadan edýär.

4.Goýulýan sahna: bu selle örtükli şarf diňe bir öýdäki aýallaryň köpüsi üçin däl, eýsem uky we beýleki ýapyk we açyk çäreler üçin hem amatly;Gysga, uzyn ýa-da egrilen saçyňyz bolsun, ýazda, tomusda, güýzde we gyşda, beýleki esbaplar bilen sizi märekäniň içinde has owadan we özüne çekiji etmek üçin geýip bolýar.

5.Praktiki sowgat saýlamak: aýallaryň kellesi şarflar we şlýapalar kelläňizi doly örter, saçly ýa-da saçsyz adamlar üçin amatly bolar we olary alada we söýgiňizi doly görkezip, aýal-gyzlaryň köpüsi üçin ajaýyp sowgat hökmünde saýlap bilersiňiz.

6.Wuwmak boýunça görkezmeler: 1) Pes şertlerde / ýumşak aýlawda salkyn suwda el ýuwmak ýa-da maşyn ýuwmak;2) Satini sowuk suw we ýumşak sabyn bilen ýuwup bolýar;Ony tekizlemeli ýa-da guratmak üçin asmaly;3).Şonuň üçin ony alanyňyzdan soň, ony geýmezden ozal sowuk suw bilen ýuwuň, ol öçmez.

0 详情 1 0 详情 2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Custöriteleşdirilen Gaplamak Çap etmek usuly Saýlamak-material Tikin usullary

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň