Çagalar giň zolakly atlas kapot K-21

Gysga düşündiriş:

Uky gapagy, ýüpek duýgusy (ýüpek material däl) ýaly poliesterden ýasalýar, tekiz we ýumşak, deri üçin amatly..Eňil, götermek üçin amatly. Moumşak, ýeňil we dem alýan we deri dost, çagalaryňyzyň saç we saç stillerini goraň.Çyglylygy saklaň, Reňk kölegesi ýa-da solmaz.Beýleki arzan atlas kapotlaryndan tapawutlylykda bu çagalar atlas kapoty hakykatdanam ýumşak we amatly.


Önümiň jikme-jigi

Hünär ussatlygy

Haryt bellikleri

No.ok. K-21
Harydyň ady Çagalar giň zolakly atlas kapot gapagy
Material Silüpek atlas
Reňkler Surat hökmünde 12 reňk
Ölçegi 2-6 ýaşly / 50-54CM baş tegelek
Gaplamak 1Pcs / Poly-sumka 10pcs / Pack, 240pcs / CTN
MOQ 10 sany / reňk
Tölegiň şerti T / T, Western Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy we ş.m.
Gurşun wagty Adatça 3 iş gününiň içinde
Eltip bermek wagty Adatça täjirçilik ekspress tarapyndan takmynan 4-7 iş güni
Eltip bermek usuly FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS, E-paket, Deňiz bilen, Otly bilen

çaga atlas uky gapagynyň reňkleri

Aýratynlyk

Uky gapagy, ýüpek duýgusy (ýüpek material däl) ýaly poliesterden ýasalýar, tekiz we ýumşak, deri üçin amatly..Eňil, götermek üçin amatly. Moumşak, ýeňil we dem alýan we deri dost, çagalaryňyzyň saç we saç stillerini goraň.Çyglylygy saklaň, Reňk kölegesi ýa-da solmaz.Beýleki arzan atlas kapotlaryndan tapawutlylykda bu çagalar atlas kapoty hakykatdanam ýumşak we amatly.

Ajaýyp dizaýn: Gaty we giň çydamly elastik zolak bilen enjamlaşdyrylan atlas kapot gapagy, hatda ýatanyňyzda-da ony ýerinde saklamak üçin.geýmek, ululygyny sazlamak we saçlary düzeltmek üçin amatly uky gapagynyň çyzgysy bar, çaganyň ukusyny biynjalyk etmezligi üçin simi şlýapa salyp bilersiňiz

Dürli ulanylyş: Bu çagalaryň uky gapaklary diňe bir gijeki örtük bolup hyzmat etmek bilen çäklenmän, saçyňyzyň çygly bolmazlygy üçin ýüzüňizi ýuwanyňyzda we saçagyň jamyň içine gaçmazlygy üçin günortanlyk naharyny iýip bilersiňiz;we gyzlar düzülende, ýüzüni ýuwanda ýa-da suwa düşenlerinde saçlaryny düzetmek üçin gurallar

Patchwork gül nagşy: Iki reňkli gül nagşy we iki sany reňkli dizaýn bilen atlas kapot kapasy, sizi has ajaýyp edýär, pijama ýa-da gijeki yubka bilen ep-esli gabat gelýär. Kelläňizde ýeňil, saç stili we ösmegi üçin ajaýyp aksessuar we uky kapotyny bir tarapdan tersine öwürmek aňsat, her gatda ýumşak atlas we owadan reňk bar, çagalaryňyz üçin ajaýyp aksessuar

Köpugurly ulanylyşy: Uky gapagy sizi doňan saçlar bilen oýarmaga mejbur edip bilmez!Saç düzümiňizi täze we ajaýyp görnüşde saklaýar.Çagalaryň kellesiniň ululygyna takmynan 17-20,5 dýuým töweregi laýyk gelýär we tebigy saçlary, örgünleri, dokma önümlerini, rulonlary, saç gysgyçlaryny, uzyn saçlary we ýokary derejeli zatlary saklamak üçin ajaýyp.

çaga atlas uky gapagynyň ululygy çaga atlas uky gapagynyň ululygy2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Custöriteleşdirilen Gaplamak Çap etmek usuly Saýlamak-material Tikin usullary

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň