JD-1008T Iň ýokary düwünli selle kellesi

Gysga düşündiriş:

Salma şlýapa poliesterden ýasalýar;Lighteňil we dem alýan, solmaýan we top oýnamak, rahat we geýmek aňsat;Kelläniň aýlawy takmynan.20.5 dýuým, ýokary elastik, bir ululyk aýal-gyzlaryň köpüsine laýyk gelýär, kelläňizi berk duýmaz, geýmäge amatly bolmaz, şeýle hem uky şlýapa ýaly bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Hünär ussatlygy

Haryt bellikleri

No.ok. JD-1008T
Harydyň ady Uly kabel düwünli selle kellesi
Material 90% poliester, 10% spandex
Reňkler Surat hökmünde 6 reňk
Ölçegi Bir ululyk Hemmesine laýyk
Gaplamak 1Pcs / Poly-sumka 10pcs / Pack, 240pcs / CTN
MOQ 10 sany / reňk
Tölegiň şerti T / T, Western Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy we ş.m.
Gurşun wagty Adatça 7-10 iş gününiň içinde
Eltip bermek wagty Adatça täjirçilik ekspress tarapyndan takmynan 4-7 iş güni
Eltip bermek usuly Fedex, DHL, UPS, TNT, EMS, E-paket, Deňiz bilen, Otly bilen

gsd (2)

gsd (3)

Material we ululygy

Salma şlýapa poliesterden ýasalýar;Lighteňil we dem alýan, solmaýan we top oýnamak, rahat we geýmek aňsat;Kelläniň aýlawy takmynan.20.5 dýuým, ýokary elastik, bir ululyk aýal-gyzlaryň köpüsine laýyk gelýär, kelläňizi berk duýmaz, geýmäge amatly bolmaz, şeýle hem uky şlýapa ýaly bolup biler.

Dizaýn

Owadan we ussat dizaýn modadan ugur alýan aýal üçin amatly stilden çykmaz;Bu selle kellesi örtükleriň köpüsi bilen gabat gelip biler we köp halatlarda gözüňizi özüne çeker.

Birnäçe geýim stili

Saç stiliňizi, moda bandanna, uky şlýapa we ş.m. saklamak üçin şlýapa ýaly bolup biler;Sarybany kelläňiziň öňünde ýa-da geýmek isleýän islendik tarapyňyzy geýip bilersiňiz, ony islän görnüşiňizde geýip bilersiňiz we märekeden tapawutlanarsyňyz.

Elegant düwün dizaýny

Owadan we moda düwün dizaýny afrikaly kelläni has özüne çekiji eder;Düwün öňünden daňylan, owadan düwün baglamagy öwrenmek üçin wagt ýitirmegiň zerurlygy ýok. Öňünden baglanan Turban Top düwün sizi bütin gije ýa-da bir gije ýapdy!Düşünmedik dizaýn, ýokarky düwünleri kämilleşdirmek üçin sarp eden wagtyňyzy tygşytlaýar, ýokary hilli material döwülmegi azaldýar we çyglylygy saklaýar.

Custöriteleşdirilen maglumatlar

1. customöriteleşdirilen nagyş minimal: 10PCS.
2. Nusga almagyň bahasy: $ 80 töweregi.00-100.00 gyssagly eltip bermek, öz islegiňize baglydyr.
3. Nusga almagyň wagty: 5-7 gün.
4. Gurşun wagty: tassyklanandan 10-15 gün soň.

Hususy önüm prosesi

1. Sargyt üçin isleýän görnüşleriňizi saýlaň.
2. Şahsylaşdyrma goşuň, bilmeli: Pattern + Size + Reňk + Positionerleşýän suraty dizaýn ediň.
3. Önümçilikden ozal taýýar nusgany görkezeris.
4. Mysal üçin razy bolsaňyz, sargyt töläň.
5. Mysal üçin esas öndürip başlaň.

Sargyt prosesi nähili?

Aýratynlyklary tassyklaň> bahany tassyklaň -> subutnama -> nusgany tassyklaň> şertnama baglaşyň, goýum tölemeli we köpçülikleýin önümçiligi tertipläň -> önümçiligi tamamlaň> gözden geçiriň (surat ýa-da hakyky önüm)> balans tölegi -> gowşuryş -> satuwdan soňky hyzmat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Custöriteleşdirilen Gaplamak Çap etmek usuly Saýlamak-material Tikin usullary

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň